Connect Taal disclaimer

DISLAIMER
Hoewel Connect Taal de beste inspanningen heeft geleverd om zich van de juistheid van de op de website beschikbare informatie te vergewissen, garandeert zij niet dat deze informatie up-to-date, volledig en/of juist zal zijn.

Connect Taal kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of ander onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

 
 

Op deze pagina vindt u onze Disclaimer.